Regulamin

świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do

JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber,

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

 

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika, służący do założenia Konta i skorzystania z Usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Cennik – szczegółowe zestawienie opłat i kwot za wybrane Usługi.

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: rafalzuber.pl.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o Regulamin – w tym produkty, materiały szkoleniowe, kursy online i inne dostępne w Serwisie.

Usługodawca – JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, NIp: 9562135371, Regon: 381209851, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będę publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Określa:
 2. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika, związane ze świadczeniem Usług,
 3. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 2. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: loginu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), hasła, […].
 3. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny oświadcza, że:
 4. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 5. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 6. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego, Usługodawca tworzy Konto o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail aktywacyjny w celu potwierdzenia założenia Konta. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia Konta, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z Usług, które wymagają założenia Konta.
 7. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 8. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 9. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 10. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła.
 11. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 12. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
 2. połączenie z siecią Internet,
 3. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies oraz obsługiwać Javascript,
 4. urządzenie umożliwiające na dostęp do sieci Internet,
 5. adres poczty elektronicznej (e-mail).
 6. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 8. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie.

IV. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Utworzenie konta w Serwisie jest bezpłatne.
 2. Część Usług świadczonych przez Usługodawcę jest płatna.
 3. Opłaty za Usługi pobierane są zgodnie z Cennikiem, dostępnym na stronie opisującej wybraną Usługę.
 4. Płatności za Usługi realizowane są za pośrednictwem zewnętrznych firm obsługujących płatności elektroniczne: paypal.com, przelewy24.pl.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Cenniku w tym także:
 6. wprowadzenia odpłatności za świadczone już Usługi bezpłatne,
 7. zniesienia odpłatności za usługi płatne,
 8. wprowadzenia nowych, odpłatnych Usług.
 9. Usługodawca poinformuje Użytkownika o wprowadzeniu zmian w Usługach i Cenniku z 7-dniowym wyprzedzeniem.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCYI UŻYTKOWNIKA

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
 3. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
 4. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 5. odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
 6. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 8. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 9. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 10. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 11. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 12. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.
 13. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązany jest do powstrzymania się od:
 14. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
 15. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
 16. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
 17. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
 18. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 19. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 20. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych mu przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszającego Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia mu Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 3. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
 4. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 5. treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
 6. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
 7. utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
 8. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
 9. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
 10. nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Użytkownika (login, adres poczty elektronicznej),
 5. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
 6. przedmiot reklamacji,
 7. okoliczności uzasadniające reklamację.
 8. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 9. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
 10. na adres Usługodawcy: JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, NIP: 9562135371, Regon: 381209851, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200,
 11. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w Serwisach, lub
 12. na adres poczty elektronicznej: rafal@uwodzenieipodryw.pl.
 13. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 14. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez usunięcie swojego Konta.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
 5. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
 6. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
 7. wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
 8. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
 9. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 10. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania (jeżeli istnieje techniczna możliwość).
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników określa Polityka Prywatności.

X. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów:
  1. pisemnie na adres Usługodawcy: JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200,
  2. mailowo na adres: rafal@uwodzenieipodryw.pl, lub
  3. telefonicznie pod numerem telefonu: +48 667 524 117

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt VIII ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
 3. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy,
 4. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
 5. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
 6. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem.
 7. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 8. Użytkownikowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt VIII ust. 2 Regulaminu.
 9. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał sąd wskazany przez Usługodawcę.
 10. Korzystanie z Serwisów oznacza akceptację Regulaminu.
 11. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.