Polityka prywatności

obowiązuje od 25 maja 2018 r.

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa. Kwestie związane z Twoją prywatnością i bezpieczeństwem są dla nas istotnym elementem prowadzonej działalności.

DEFINICJE

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Serwis lub Serwisy – serwisy internetowe należące do Administratora Danych, w ramach których Administrator Danych świadczy Usługi na zasadach i warunkach określonych w Regulaminie. Serwisy umieszczone są pod następującymi adresami: rafalzuber.pl.

Administrator Danych – JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, NIP: 9562135371, Regon: 381209851, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200.

Użytkownik lub Użytkownicy – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoby fizyczne, która korzysta z Usług w ramach Serwisów.

I. WSTĘP

W dniu 25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym JOY FOR THE PEOPLE LTD realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza.

II. INFORMACJE OGÓLNE

Polityka prywatności została przyjęta przez Administratora Danych w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu do nich osobom nieupoważnionym. Administrator Danych zapewnia, że zasady przyjęte w niniejszej polityce prywatności zapewniają wszystkim Użytkownikom Serwisu realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w tym akcie prawnym. Realizacja powyższych uprawnień następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Administratora Danych ze stosownym żądaniem na adres email: iodo@uwodzenieipodryw.pl z adresu email podanego podczas rejestracji w Serwisie.

W związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator Danych gromadzi następujące dane o Użytkowniku – adres email, login, hasło – które Użytkownik podaje dobrowolnie podczas rejestracji w Serwisie. Podanie ww. danych jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia Usług w ramach Serwisu.

Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora Danych zabezpieczone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane Użytkowników nie są wykorzystywane przez Administratora Danych w innym celu niż umożliwienie użytkownikowi prawidłowego dostępu do oferowanych przez Serwis. Administrator danych zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by tak przetwarzanie powierzonych do przetwarzania danych osobowych jak i danych, których jest administratorem, odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane ww. aktem prawnym środki zmierzające do zabezpieczenia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym w szczególności stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Użytkownik, którego dane osobowe są gromadzone przez Administratora Danych ma prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Może także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z prawa do bycia zapomnianym.

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.

III. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY?

Dane osobowe jakie przetwarzamy to adres e-mail, login i hasło.

1. Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

 1. przesyłając email na adres: iodo@uwodzenieipodryw.pl,
 2. pisemnie, pocztą na adres: JOY FOR THE PEOPLE Rafał Żuber, NIP: 9562135371, Regon: 381209851, woj. KUJAWSKO­POMORSKIE, pow. radziejowski, gm. Radziejów, miejsc. Radziejów, ul. Wyzwolenia, nr 53, 88­200.

IV. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twój adres email przetwarzamy wyłącznie w celu wysłania newslettera, oraz na potrzeby realizacji wybranych przez Ciebie Usług. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

V. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przekazywane są podmiotom, które świadczą dla nas usługi wyświetlania materiałów informacyjnych w serwisach internetowych oraz wysyłki maili (adresy e-mail). Byśmy mogli prowadzić naszą działalność w Internecie, potrzebujemy wydajnych i bezpiecznych serwerów, w tym serwerów pocztowych, które wynajmujemy od podmiotów profesjonalnie zajmujących się przechowywaniem danych i świadczeniem usług poczty elektronicznej – im również przekazujemy dane osobowe.

VI. JAK DŁUGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE?

Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz zgody na wysyłanie newslettera oraz na czas realizacji zamówionych Usług. Natomiast Twoje dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

VII. JAKIE MASZ PRAWA I JAK MOŻESZ Z NICH SKORZYSTAĆ?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas e-mail albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,
 2. przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,
 3. wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),
 4. zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,
 5. przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,
 2. przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 4. wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.